Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Ngăn chặn không cho Access tự động lưu


Chúng ta biết rằng Access luôn tự động lưu lại các record mỗi khi ta nhập mới hoặc sửa đổi. Để ngăn không cho access tự động lưu, muốn lưu phải hỏi trước, nếu đồng ý thì lưu, nếu không thì undo lại giá trị trước khi thay đổi, ta dùng thủ thuật sau của sự kiện BeforeUpdate của form

Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

   'If the form data has changed a message is shown asking if
   'the changes should be saved. If the answer is no then
   'the changes are undone

   On Error GoTo BeforeUpdate_Error

   If Me.Dirty Then
    'if record has been changed the dirty property
    'is set to true Display message to save the record
      If MsgBox("The record has changed - do you want to save it?", _
      vbYesNo + vbQuestion, "Save Changes") = vbNo Then
         Me.Undo
      End If
   End If

BeforeUpdate_Exit:
   Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
   MsgBox Err.Description
   Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub

(Theo Xuân Thanh, thuthuataccess)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét