Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Dùng Array để AddNew Record

Thông thường chúng ta hay dùng cách sau để AddNew một Recordset

Public Sub AddNew()
  
Dim DB As Database
  Dim rs 
As Recordset
  Set DB 
CurrentDB
  Set rs 
DB.OpenRecordset("tblCompany"dbOpenTable)
  
With rs
     
.AddNew
     
!CompanyName "A"
     
!Address "B"
     
!City "C"
     
.Update
  End With
  rs
.CloseSet DB Nothing
End Sub Ta cũng có thể dùng Array như sau

Public Sub AddNewArray()
  
Dim DB As Database
  Dim rs 
As Recordset
  Set DB 
CurrentDB
  Set rs 
DB.OpenRecordset("tblCompany"dbOpenTable)
  
varfields = Array("CompanyName""Address""City")
  
varValues = Array("A""B""C")
  
rs.AddNew varfieldsvarValues
  rs
.Update
  rs
.CloseSet DB Nothing
End Sub 


(Theo Xuân Thanh, thuthuataccess)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét