Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hàm tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel

Để có thể tính thuế thu nhập cá nhân trong Excel ta lập một hàm sau trong modul của Excel


Function Pit(Income As Double) As Double
    Select Case Income
        Case Is <= 0
            Thue = 0
        Case Is <= 5000000
            Thue = Round(Income * 0.05, 0)
        Case Is <= 10000000
            Thue = Round(Income * 0.1, 0) - 250000
        Case Is <= 18000000
            Thue = Round(Income * 0.15, 0) - 750000
        Case Is <= 32000000
            Thue = Round(Income * 0.2, 0) - 1650000
        Case Is <= 52000000
            Thue = Round(Income * 0.25, 0) - 3250000
        Case Is <= 80000000
            Thue = Round(Income * 0.3, 0) - 5850000
        Case Is > 80000000
            Thue = Round(Income * 0.35, 0) - 9850000
    End Select
    Pit = Thue
End Function


Sau đó dùng hàm như sau
Tại ô B5 chứa giă trị cân tính thuế TNCN, tại ô C5 là giá trị thuế TNCN phải trích nộp, ta ghi công thưc tại ô C5 như sau : = Pit(B5)

(Theo Xuân Thanh, diendanthue.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét