Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hàm convert font từ VNI sang UNI


Function VNItoUNICODE(vnstr As String)
Dim c As String, i As Long
Dim db As Boolean
   For i = 1 To Len(vnstr)
      db = False
      If i < Len(vnstr) Then
         c = Mid(vnstr, i + 1, 1)
         If c = "ù" Or c = "ø" Or c = "û" Or c = "õ" Or c = "ï" Or _
            c = "ê" Or c = "é" Or c = "è" Or c = "ú" Or c = "ü" Or c = "ë" Or _
            c = "â" Or c = "á" Or c = "à" Or c = "å" Or c = "ã" Or c = "ä" Or _
            c = "Ù" Or c = "Ø" Or c = "Û" Or c = "Õ" Or c = "Ï" Or _
            c = "Ê" Or c = "É" Or c = "È" Or c = "Ú" Or c = "Ü" Or c = "Ë" Or _
            c = "Â" Or c = "Á" Or c = "À" Or c = "Å" Or c = "Ã" Or c = "Ä" Then db = True
      End If

      If db Then
         c = Mid(vnstr, i, 2)
         Select Case c
            Case "aù": c = ChrW$(225)
            Case "aø": c = ChrW$(224)
            Case "aû": c = ChrW$(7843)
            Case "aõ": c = ChrW$(227)
            Case "aï": c = ChrW$(7841)
            Case "aê": c = ChrW$(259)
            Case "aé": c = ChrW$(7855)
            Case "aè": c = ChrW$(7857)
            Case "aú": c = ChrW$(7859)
            Case "aü": c = ChrW$(7861)
            Case "aë": c = ChrW$(7863)
            Case "aâ": c = ChrW$(226)
            Case "aá": c = ChrW$(7845)
            Case "aà": c = ChrW$(7847)
            Case "aå": c = ChrW$(7849)
            Case "aã": c = ChrW$(7851)
            Case "aä": c = ChrW$(7853)
            Case "eù": c = ChrW$(233)
            Case "eø": c = ChrW$(232)
            Case "eû": c = ChrW$(7867)
            Case "eõ": c = ChrW$(7869)
            Case "eï": c = ChrW$(7865)
            Case "eâ": c = ChrW$(234)
Case "eá": c = ChrW$(7871)
            Case "eà": c = ChrW$(7873)
            Case "eå": c = ChrW$(7875)
            Case "eã": c = ChrW$(7877)
            Case "eä": c = ChrW$(7879)
            Case "où": c = ChrW$(243)
            Case "oø": c = ChrW$(242)
            Case "oû": c = ChrW$(7887)
            Case "oõ": c = ChrW$(245)
            Case "oï": c = ChrW$(7885)
            Case "oâ": c = ChrW$(244)
            Case "oá": c = ChrW$(7889)
            Case "oà": c = ChrW$(7891)
            Case "oå": c = ChrW$(7893)
            Case "oã": c = ChrW$(7895)
            Case "oä": c = ChrW$(7897)
            Case "ôù": c = ChrW$(7899)
            Case "ôø": c = ChrW$(7901)
            Case "ôû": c = ChrW$(7903)
            Case "ôõ": c = ChrW$(7905)
            Case "ôï": c = ChrW$(7907)
            Case "uù": c = ChrW$(250)
            Case "uø": c = ChrW$(249)
            Case "uû": c = ChrW$(7911)
            Case "uõ": c = ChrW$(361)
            Case "uï": c = ChrW$(7909)
            Case "öù": c = ChrW$(7913)
            Case "öø": c = ChrW$(7915)
            Case "öû": c = ChrW$(7917)
            Case "öõ": c = ChrW$(7919)
            Case "öï": c = ChrW$(7921)
            Case "yù": c = ChrW$(253)
            Case "yø": c = ChrW$(7923)
            Case "yû": c = ChrW$(7927)
            Case "yõ": c = ChrW$(7929)
            Case "AÙ": c = ChrW$(193)
            Case "AØ": c = ChrW$(192)
            Case "AÛ": c = ChrW$(7842)
            Case "AÕ": c = ChrW$(195)
            Case "AÏ": c = ChrW$(7840)
            Case "AÊ": c = ChrW$(258)
            Case "AÉ": c = ChrW$(7854)
            Case "AÈ": c = ChrW$(7856)
            Case "AÚ": c = ChrW$(7858)
            Case "AÜ": c = ChrW$(7860)
            Case "AË": c = ChrW$(7862)
Case "AÂ": c = ChrW$(194)
            Case "AÁ": c = ChrW$(7844)
            Case "AÀ": c = ChrW$(7846)
            Case "AÅ": c = ChrW$(7848)
            Case "AÃ": c = ChrW$(7850)
            Case "AÄ": c = ChrW$(7852)
            Case "EÙ": c = ChrW$(201)
            Case "EØ": c = ChrW$(200)
            Case "EÛ": c = ChrW$(7866)
            Case "EÕ": c = ChrW$(7868)
            Case "EÏ": c = ChrW$(7864)
            Case "EÂ": c = ChrW$(202)
            Case "EÁ": c = ChrW$(7870)
            Case "EÀ": c = ChrW$(7872)
            Case "EÅ": c = ChrW$(7874)
            Case "EÃ": c = ChrW$(7876)
            Case "EÄ": c = ChrW$(7878)
            Case "OÙ": c = ChrW$(211)
            Case "OØ": c = ChrW$(210)
            Case "OÛ": c = ChrW$(7886)
            Case "OÕ": c = ChrW$(213)
            Case "OÏ": c = ChrW$(7884)
            Case "OÂ": c = ChrW$(212)
            Case "OÁ": c = ChrW$(7888)
            Case "OÀ": c = ChrW$(7890)
            Case "OÅ": c = ChrW$(7892)
            Case "OÃ": c = ChrW$(7894)
            Case "OÄ": c = ChrW$(7896)
            Case "ÔÙ": c = ChrW$(7898)
            Case "ÔØ": c = ChrW$(7900)
            Case "ÔÛ": c = ChrW$(7902)
            Case "ÔÕ": c = ChrW$(7904)
            Case "ÔÏ": c = ChrW$(7906)
            Case "UÙ": c = ChrW$(218)
            Case "UØ": c = ChrW$(217)
            Case "UÛ": c = ChrW$(7910)
            Case "UÕ": c = ChrW$(360)
            Case "UÏ": c = ChrW$(7908)
            Case "ÖÙ": c = ChrW$(7912)
            Case "ÖØ": c = ChrW$(7914)
            Case "ÖÛ": c = ChrW$(7916)
            Case "ÖÕ": c = ChrW$(7918)
            Case "ÖÏ": c = ChrW$(7920)
            Case "YÙ": c = ChrW$(221)
            Case "YØ": c = ChrW$(7922)
            Case "YÛ": c = ChrW$(7926)
            Case "YÕ": c = ChrW$(7928)
         End Select
      Else
         c = Mid(vnstr, i, 1)
         Select Case c
            Case "ô": c = ChrW$(417)
            Case "í": c = ChrW$(237)
            Case "ì": c = ChrW$(236)
            Case "æ": c = ChrW$(7881)
            Case "ó": c = ChrW$(297)
            Case "ò": c = ChrW$(7883)
            Case "ö": c = ChrW$(432)
            Case "î": c = ChrW$(7925)
            Case "ñ": c = ChrW$(273)
            Case "Ô": c = ChrW$(416)
            Case "Í": c = ChrW$(205)
            Case "Ì": c = ChrW$(204)
            Case "Æ": c = ChrW$(7880)
            Case "Ó": c = ChrW$(296)
            Case "Ò": c = ChrW$(7882)
            Case "Ö": c = ChrW$(431)
            Case "Î": c = ChrW$(7924)
            Case "Ñ": c = ChrW$(272)
         End Select
      End If
      VNItoUNICODE = VNItoUNICODE + c
      If db Then i = i + 1
   Next i
End Function 

(Theo Xuân Thanh, thuthuataccess)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét